Erstatning til børn og unge

Børn og unge

Påføres børn eller unge en patientskade vil de evt. have ret til erstatning. 
Børn under 15 år

For børn under 15 år gælder de samme regler i forhold til blandt andet svie og smertegodtgørelse samt godtgørelse for mén, som gælder til voksne.

Tab af erhvervsevne

For børn under 15 år gælder dog en særlig regel. Hvis dit barn er påført en patientskade, og skaden har medført en méngrad på mindst 5 %, er dit barn berettiget til varige mén godtgørelse og en erstatning for tab af erhvervsevne. 

Årslønnen til børn under 15 år er lovbestemt og reguleres årligt.

Erstatning for tab af erhvervsevne beregnes ud fra en lovbestemt formel:

Lovfastsat årsløn x méngraden x 10

Erhvervsevnetabserstatning ydes som et engangsbeløb, og beløbet er skattefrit. 

Erstatning til børn og unge
Unge der er fyldt 15 år

Unge som er fyldt 15 år og påføres en patientskade, bliver erstatning behandlet som til en voksen der er påført en patientskade i forhold til svie og smertegodtgørelse og fastsættelse af méngrad.

Tabt arbejdsfortjeneste

Børn og unge kan ligeledes få erstattet tabt arbejdsfortjeneste i samme omfang som voksne, hvis patientskaden har forårsaget en uarbejdsdygtighedsperiode, der har resulteret i indtægtstab, hvad enter det stammer fra lønnet arbejde eller selvstændig virksomhed.

Der skal betales skat af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Tab af erhvervsevne

Unge over 15 år som påføres en patientskade kan også have krav på erhvervsevnetabserstatning. Erstatningsopgørelsen behandles efter reglerne for voksne, dog fastsættes årslønnen som ved børn under 15 år. Årslønnen er lovbestemt og reguleres årligt. 

Under uddannelse 
Unge under uddannelse vil kunne få erstatning, hvis de har fået forlænget uddannelsen som følge af patientskaden. Ved uddannelse forstås her blandt andet folkeskole, gymnasium m.m.

Helbredsudgifter

Børn og unge som påføres en patientskade vil ligeledes have ret til erstatning for udgifter til blandt andet medicin, behandling, kørsel m.m.

Forsørgertabserstatning til børn 
Se ”har patientskaden medført dødsfald?”