Godtgørelse for varigt mén

Varigt mén

Godtgørelse for varigt mén er en kompensation for de varige helbredsmæssige gener og ulemper, som patientskaden har medført i den daglige livsførelse. Det er ikke en betingelse for tilkendelse af godtgørelsen, at du har lidt et dokumenterbart økonomisk tab. 

Fastsættelse af varigt mén

Fastlæggelsen af méngraden sker på baggrund af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, som viser en oversigt over forskellige typer af skader og sygdomme, herunder deres ménprocent.   

Méntabelens satser følges normalt, når et varigt mén skal vurderes, dog kan tabellen fraviges når der foreligger særlige forhold, ved enten at vurdere ménet til en højere eller lavere værdi end anført i tabellen.

Hvis patientskadens følger ikke direkte fremgår af tabellen, kan vurderingen af varigt mén fastsættes ud fra et skøn med baggrund i tabellen.

Hvornår er du berettiget til godtgørelse for varigt mén?

Du kan få godtgørelse for varigt mén, som patientskaden har medført, hvis dine gener svarer til en méngrad på 5 % eller mere.

Vurderingen af det varige mén sker udelukkende på baggrund af dine faktiske helbredsgener, og fastsættelsen sker derfor uafhængigt af din uddannelse, arbejde, køn og alder.

Din skade skal være varigt, før der kan fastsættes en méngrad, det vil sige på det tidspunkt, hvor man ikke længere forventer, at din patientskade bliver bedre eller værre af sig selv eller ved behandling. 

Fastsættelse af varigt mén vil derfor ofte kunne vurderes op til et år efter skadetidspunktet.

Varigt mén godtgørelse

Ved beregning af godtgørelse for varigt mén, fastsættes der hvor meget du er kommet til skade, det kalder man for en méngrad. I erstatningsansvarsloven findes en fast takst pr. méngrad. Taksten reguleres årligt. 

Godtgørelsen nedsættes med 1 % for hvert år, man på skadetidspunktet er ældre end 39 år, og med yderligere 1 % for hvert år man er ældre end 59 år. Der sker ikke yderligere aldersnedsættelse efter det fyldte 69. år. Méngodtgørelsen kan således maksimalt nedsættes med 40 %. 

Godtgørelsen for varigt mén er skattefrit. 

Hvis du får det værre – forværring af varigt mén

Hvis din patientskade forværres efter din patientskadesag er afgjort, skal det vurderes, om der er sket en forværring af det varige mén ved at genoptage din sag.

Det vil dog kræve, at du kan bevise, at der er sket en helbredsmæssig forværring, og at denne skyldes patientskaden.

Varigt mén