Patientskadehjælps forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende for de opgaver af enhver art, som Patientskadehjælp påtager sig for klienter, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Patientskadehjælp yder juridisk rådgivning, og ejes af Ricardo Sanchez som et anpartsselskab under CVR-nr.: 42918172 fra adressen Lundvej 1, 6800 Varde og kan kontaktes på tlf.nr. 20 82 83 55 Samt på e-mail kontakt@patientskadehjaelp.dk 

Opgavens omfang og indhold

Når vi modtager en opgave, giver vi dig et økonomisk overblik samt et overblik over sagens forløb. Vi repræsenterer dig overfor Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen. Vi udarbejder kvalificeret anmeldelse med fokus på de lægefaglige aspekter i din sag, samt med fokus på de juridiske aspekter med henblik på erstatning. Vi følger din sag indtil, der foreligger en afgørelse. Vi vil løbende informere dig, om status i din sag.

Opgaven kan på et hvilket som helst tidspunkt bringes til ophør. Praksis betyder dette, at du kan bede om at samarbejdet bringes til ophør. Ophører samarbejdet inden opgaven afsluttes, vil du være forpligtet til at betale de omkostninger svarende til den service der er forbrugt på sagen hos Patientskadehjælp frem til afslutningen af samarbejdet.

Hvidvaskloven indeholder regler, hvor der indenfor særlige opgavetyper er pligt til at foretage en særlig indsats. Patientskadehjælp behandler ikke opgaver, der er omfattet af denne pligt. For at sikre os, at vi ikke bliver brugt til hvidvask, modtager vi kun udelukkende indbetalinger som bankoverførsel og ikke indbetalinger med fysiske kontanter.

Afregning og betaling

Hos Patientskadehjælp giver vi en gratis forhåndsvurdering af din sag. Aftaler vi, at vi skal varetage din sag, giver vi en præcis opgavebeskrivelse og prisoplysning for sagsbehandling og rådgivning.

Vi forbeholder os ret til at opkræve depositum før opgaven påbegyndes. Vi afregner sagerne med udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug, sagens karakter, herunder de involverede økonomiske værdier, det opnåede resultat og sagens omstændigheder i øvrigt.

Når der foreligger en afgørelse fra Patienterstatning, hvor du har fået medhold i ret til godtgørelse/erstatning, sender vi et påkrav til den pågældende region eller forsikringsselskab som skal dække skaden, med anmodning om udbetaling til din Nem-konto eller til din kreditorbeskyttet konto. Anvendes en Kreditorbeskyttet konto, skal vi have fremsendt behørige oplysninger om en sådan konto fra din bank. Der gøres opmærksom på, at det ikke er alle erstatningsbeløb som kan kreditorbeskyttes.

Afregning vil normalt ske a conto ved erstatningsudbetalinger, samt endeligt ved sagens afslutning.

Alle beløb er angivet inkl. moms. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto kontant fra fakturadato. Ved forsinket betaling opkræves rente og rykkergebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler.

Vi har konto hos Ringkjøbing Landbobank: Registreringsnummer 7670 – Kontonummer 3297475

Behandlingssikkerhed og kommunikation via e-mail

Vi er forpligtet til at overholde kravene i persondataloven. Vores indsamling og håndtering af personoplysninger sker derfor i overensstemmelse med disse bestemmelser. Vi indsamler og opbevarer kun de personoplysninger, som er nødvendige for at sikre, at du modtager en professionel og korrekt behandling af din sag.

Patientskadehjælp har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kommunikationen med dig foretages som udgangspunkt via almindelig e-mail, når mailen ikke indeholder personfølsomme oplysninger. E-mail der indeholder personfølsomme oplysninger, vil kommunikationen ske som minimum med en TLS eller en SSL-sikker løsning. Det betyder, at forbindelse mellem vores server og din digitale postkasse er krypteret og oplysninger kan udveksles sikkert.

Patientskadehjælp kan ikke garantere sikkerheden af de personoplysninger, som sendes til Patientskadehjælp via almindelig e-mail. Enhver fremsendelse af personoplysninger til Patientskadehjælp via almindelig e-mail sker derfor på eget ansvar. 

I det omfang der skal kommunikeres per post, fremsendes al post som B-post.

Opbevaring af sagsakter

Vi opbevarer alle sagsakter i 10 år efter sagens afslutning, hvorefter de slettes i det hele.

Opbevaringsperioden på 10 år er af hensyn til vores mulighed for, at imødegå eventuelle senere klager om rådgivningsansvar. For rådgivningsansvar gælder en absolut forældelsesfrist på 10 år. Derudover gælder der en absolut forældelsesfrist på 10 år, med hensyn til vores klienters muligheder for, at få genoptaget sager uden at skulle indhente materialet på ny.

Modtager vi originale dokumenter, vil disse blive tilbageleveret umiddelbart efter at disse er scannet ind i sagsbehandlingssystemet. Hvis vi undtagelsesvist skal opbevare fysiske dokumenter i en kortere periode, vil disse blive opbevaret aflåst.

Ansvar og fortrolighed

Alle medarbejder hos Patientskadehjælp er underlagt tavshedspligt. Patientskadehjælp er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar og professionsansvar. Patientskadehjælp har tegnet ansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab, som dækker vores rådgivning. Vores forsikringsselskab og garantistiller er:

HDI Danmark
Indiakaj 6, 1. sal
2100 København Ø

Værneting

Patientskadehjælps rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for dansk ret.