Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvad er tabt arbejdsfortjeneste?

Er du påført en patientskade, kan du få erstatning for den mistede indtægt, hvis patientskaden har medført et midlertidigt indkomsttab.

Du skal være stillet som om, at du ikke var påført en patientskade – altså hvad ville din løn have været uden skaden.

Du kan kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra det tidspunkt, hvor du kan dokumentere et indtægtstab som følge af patientskaden og frem til, at du ikke længere er uarbejdsdygtig, eller frem til, hvis du på grund af patientskaden vil lide et varigt erhvervsevnetab på 15 % eller mere, til tidspunktet for der træffes en afgørelse om din varige erhvervsevne.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste dækker således dit midlertidige indtægtstab, mens erstatning for tab af erhvervsevne dækker dit varige indtægtstab.

Tabt arbejdsfortjeneste

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste

Er du lønmodtager, vil erstatningen beregnes som forskellen mellem din forventede indkomst, hvis patientskaden ikke var sket, og den indkomst, som du har haft i sygeperioden.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, lægges der vægt på om omsætningen og det primære driftsresultat er påvirket af patientskaden, herunder om der er afholdt ekstraudgifter til f.eks. vikar.

Er du arbejdsløs, kan du være berettiget til erstatning, hvis det er sandsynligt, at du ville være kommet i arbejde hvis ikke, at du var påført en patientskade.

Børn og unge kan ligeledes få erstattet tabt arbejdsfortjeneste i samme omfang som voksne, hvis patientskaden har forårsaget en uarbejdsdygtighedsperiode, der har resulteret i indtægtstab, hvad enten det stammer fra lønnet arbejde eller selvstændig virksomhed.

Erstatningen ophører på det tidspunkt, hvor du kan påbegynde at arbejde i væsentligt samme omfang som før skadens indtræden, eller når der fastsættes et erhvervsevnetab.

Du skal betale skat af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.