Erstatning for tab af erhvervsevne

Tab af erhversevne

Hvis du varigt helt mister evnen til at komme tilbage til dit tidligere job, eller kun kan arbejde en smule, så skal der laves en vurdering af dit varige erhvervsevnetab. Det skal være de helbredsmæssige gener, som du er påført ved patientskaden, der forhindrer dig i at arbejde, som før. Begrænsningen kan være den tid, som du kan holde til at arbejde, eller de opgaver du kan holde til at udføre med skaden.   

Ved erstatning for tab af erhvervsevne sammenlignes din løn før patientskaden, med den løn som du kan tjene ved at arbejde med skaden. Erstatningen beregnes ud fra en lovbestemt formel, hvor der som hovedregel tages udgangspunkt i den årsløn som du havde inden patientskaden.

Erhvervsevnetabsprocenten

Erhvervsevnetabsprocenten fastsættes ud fra en prognose over din fremtidige indtjening med skaden, som skal sættes i forhold til en prognose over din fremtidige indtjening uden patientskaden.

Erhvervsevnetabsprocenten er lig med den procentuelle indtægtsnedgang.

Der ydes som udgangspunkt ikke erstatning, hvis dit erhvervsevnetab er mindre end 15 %. 

Ved fastsættelse af erhvervsevnetab tages der blandt andet hensyn til resultatet af, hvis du er blevet omskolet, være tilbudt revalidering eller lignende.

Hvis der forventes et fremtidigt indkomsttab på mindst 15 %, kan der fastsættes en foreløbig erstatning for erhvervsevnetab, indtil din arbejdsmæssige situation er afklaret. 

Hvis du er arbejdsløs på tidspunktet hvor du påføres en patientskade, vil du kunne få erstatning, hvis det er sandsynligt, at du var kommet i arbejde, hvis patientskaden ikke var sket. 

Hvis du er efterlønsmodtager, førtidspensionist eller hjemmearbejdende kan du være berettigede til erstatning for erhvervsevnetab. Vurderingen foretages individuelt for hver patientskade.

Hvis du er folkepensionist uden tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du ikke få erstatning for erhvervsevnetab.

Tab af erhvervsevne
Beregningen af erstatning for nedsat arbejdsevne er følgende: 

Erstatning for tab af erhvervsevne beregnes ud fra en lovbestemt formel, hvor der som hovedregel tages udgangspunkt i din årsløn i det seneste år forud for patientskaden. Såfremt denne indkomst ikke er retvisende, kan årslønnen dog fastsættes skønsmæssigt:

Årsløn x erhvervsevnetabsprocent x kapitalfaktor 10.  

Er din løn året inden patientskaden eksempelvis 350.000 kr. årligt, og har du fået fastsat et erhvervsevnetab på 30 %, vil din erstatning være: 350.000 x 0,30 x 10= 1.050.000 kr.

Erstatningen skal nedsættes med 1 % for hvert år, du på skadestidspunktet, da du blev påført patientskaden, var over 29 år.
Fra det fyldte 54. år nedsættes erstatningen med 2 % pr. år frem til og med det fyldte 69. år.

Erstatningen nedsættes ikke yderligere efter det 69. år, og kan højst nedsættes med 70 %. 

Erstatning for tab af erhvervsevne er ikke kun for folk, som på skadestidspunktet var i arbejde. Vurderingen foretages individuelt for hver patientskade. 

Unge over 15 år

Unge over 15 år som påføres en patientskade, kan også have krav på erhvervsevnetabserstatning. Erstatningsopgørelsen behandles efter reglerne for voksne, dog fastsættes årslønnen som ved børn og unge under 15 år. Årslønnen er lovbestemt og reguleres årligt.

Børn og unge under 15 år

Børn og unge som påføres en patientskade, kan også have krav på erhvervsevnetabserstatning. Der ydes kun erhvervsevnetabserstatning hvis der fastsættes en méngrad på minimum 5 %. Årslønnen til børn og unge under 15 år er lovbestemt og reguleres årligt.

Erstatning for tab af erhvervsevne beregnes ud fra en lovbestemt formel:

Lovfastsat årsløn x méngraden x 10

Erstatning for tab af erhvervsevne udbetales typisk af én gang og er skattefri. 

Da erhvervsevnetabserstatning ofte er en stor og betydningsfuld erstatningspost, er det vigtigt, at dit erhvervsevnetab fastsættes korrekt.

Kontakt os derfor, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.