Klagesystemet

Klagesystemet

En patientskade skal som det første anmeldes til Patienterstatning. Er du ikke enig i Patienterstatningens afgørelse, kan sagen ankes til Ankenævnet for Patienterstatningen. Er du heller ikke enig i Ankenævnets afgørelse, kan sagen indbringes for domstolene. 

Kan en skade være forældet?

En patientskade skal anmeldes til Patienterstatningen inden 3 år fra det tidspunkt du vidste eller burde vide, at du har en skade. 

Er det mere end 10 år siden, at du blev behandlet, er et eventuelt erstatningskrav for gammelt, og du vil ikke have krav på erstatning. Efter loven gælder der nemlig en absolut forældelsesfrist på 10 år. 

Anmeldelse til Patienterstatningen

Patienterstatningen er en offentlig myndighed, der behandler anmeldelser af patientskader. Hvis du er påført en patientskade, skal din sag meldes til Patienterstatningen. Patienterstatningen træffer en afgørelse, om du er påført en patientskade, der kan berettige dig til erstatning.  

Du kan selv gratis anmelde din sag til Patienterstatningen. Vi anbefaler dog, at du får lægeligt og juridisk hjælp til anmeldelsen. Vores erfaring er, at netop i patientskadesager, er det vigtigt at få beskrevet din patientskade så fagligt og præcist som muligt. Ligeledes anbefaler vi juridisk hjælp til erstatningsfastsættelsen.

Det er vigtigt at forældelsesreglerne for anmeldelse af en patientskade overholdes – se beskrivelse om forældelsesreglerne ovenfor.

Klagesystemet
Ankenævnet for Patienterstatningen

Hvis du er uenig i Patienterstatningens afgørelse, kan afgørelsen ankes til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Det kan være, at du ikke har fået medhold fra Patienterstatningen om, at du er påført en patientskade. Afgørelsen kan også omhandle, at du har fået for lidt i erstatning.

Ankenævnet for Patienterstatningen kan ændre Patienterstatningens afgørelse. Afgørelsen kan ændres til fordel for dig ved, at din skade anerkendes som en patientskade eller ved, at Patienterstatningens fastsættelse af din erstatning forhøjes.

Men du skal være opmærksom på, at Ankenævnet for Patienterstatningen også kan ændre en afgørelse til skade for dig. Har Patienterstatningen truffet afgørelse om at du er berettiget til erstatning, kan Ankenævnet for Patienterstatningen ændre denne afgørelse. Derved får du ikke nogen erstatning.

Vi anbefaler dig derfor, at du rådfører dig med os lige efter en afgørelse fra Patienterstatningen.

Klagefrist på 4 uger

Klagefristen er 4 uger fra Patienterstatningens afgørelse. Det er vigtigt at denne frist overholdes!

Der er den 1. juli 2018 trådt nye regler i kraft, som betyder, at erstatning udbetalt efter denne dato ikke kan kræves tilbagebetalt.

Klage over Ankenævnets afgørelse

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen fra Ankenævnet for Patienterstatningen, kan du anlægge en retssag ved domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra, at Ankenævnet for Patienterstatning har truffet sin afgørelse. Der kan søges om retshjælp og måske fri proces.

Kontakt os for en vurdering af din afgørelse fra Ankenævnet for Patienterstatningen.

Klagesystemet